Červinka s.r.o. - Hodějice

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu vseprotiohni.eu

1. Úvodní ustanovení

1.1. Pro účely těchto Všeobecných podmínek, včetně tohoto ustanovení, mají níže uvedené termíny následující význam:
„Cena za Zboží“ - je kupní cena, kterou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu za Zboží. Cena Zboží je uvedena na Internetových stránkách a to včetně DPH.
„Cena za dopravu“ - je cena, kterou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu za dopravu Zboží do místa dodání uvedeného v Kupní smlouvě. Cena za dopravu je uvedena na Internetových stránkách a to včetně DPH.
„E-shop“ - je internetový obchod, který provozuje Prodávající na Internetových stránkách.
„Internetové stránky“ - jsou internetové stránky Poskytovatele dostupné na internetové adrese www.hasicipristroje-cervinka.cz „Kupní smlouva“ - je smlouva, kterou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu v rámci E-shopu Zboží na základě potvrzené Objednávky a Kupující se zavazuje toto Zboží od Prodávajícího převzít a zaplatit Prodávajícímu za toto Zboží Cenu za Zboží a Cenu za dopravu. Pouze pokud je v Kupní smlouvě sjednán osobní odběr Zboží Kupujícím v sídle Prodávajícího, Cena za dopravu se neplatí.
„Kupující“ - je fyzická nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavře Kupní smlouvu.
„Neoprávněná reklamace“ - je reklamace vady Zboží, na kterou se nevztahuje záruka uvedená v čl. 5 těchto Všeobecných podmínek.
„Objednávka“ - je návrh na uzavření Kupní smlouvy podaný Kupujícím Prodávajícímu v rámci E-shopu a v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami.
„Oprávněná reklamace“ - je reklamace vady Zboží, na kterou se vztahuje záruka uvedená v čl. 5 těchto Všeobecných podmínek.
„Písemnost“ - je jakékoli písemné podání či jiný písemný úkon, které bude při plnění Smluvních vztahů či v souvislosti s ním činit Prodávající vůči Kupujícímu. Jedná se zejména o oznámení o změnách Smluvních vztahů, oznámení o vyřízení reklamace, odstoupení, apod.
„Prodávající“ - je společnost Červinka, s.r.o., sídlem Hodějice 104, 684 01 Slavkov u Brna, Česká republika , IČO:49454820 DIČ: CZ49454820. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou v E-shopu uvedeny pod odkazem: Kontakty.
„Smluvní vztahy“ - jsou právní vztahy vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy a těchto Všeobecných podmínek.
„Všeobecné podmínky“ - jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího.
„Zboží“ - jsou movité věci, které Prodávající v rámci E-shopu nabízí k prodeji a prodává.
1.2. Význam smluvních termínů uvedený v odst. 1.1. těchto Všeobecných podmínek se použije pro užití těchto termínů jak v jednotném tak i v množném čísle a při jejich výkladu se pouze přihlédne k okolnostem, pro které je příslušný termín v jednotném či množném čísle užit.
1.3. Tyto Všeobecné podmínky upravují vztahy, které vzniknou při prodeji Zboží v E-shopu mezi Prodávajícím a Kupujícím. V případě odchylných ujednání mají před ustanoveními těchto Všeobecných podmínek přednost ujednání v Kupní smlouvě.
1.4. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy a Kupující uzavřením Kupní smlouvy potvrzuje, že se s těmito Všeobecnými podmínkami seznámil, v plném rozsahu s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat.

2. Objednávka Zboží

2.1. Objednávku musí Kupující učinit vyplněním formuláře na Internetových stránkách a musí v ní uvést alespoň údaje, které jsou v tomto formuláři označeny jako povinné.
2.2. Kupující je povinen označit Zboží názvem uvedeným v E-shopu. Případné chybné vyobrazení v E-shopu nebo chybný popisek v E-shopu nezakládá pro Kupujícího právo takové chyby do Objednávky převzít a vyžadovat jejich plnění. Kupující je při určení množství Zboží povinen respektovat balení, v němž Prodávající objednané Zboží dodává.
2.3. Objednávka je Prodávajícím potvrzena v okamžiku, kdy Prodávající elektronickou poštou potvrdí Kupujícímu svůj souhlas s Objednávkou. Okamžikem, kdy Prodávající Kupujícímu potvrdí Objednávku, vznikne mezi Prodávajícím a Kupujícím Kupní smlouva. Jestliže Prodávající takto Kupujícímu Objednávku nepotvrdí ani ve lhůtě do 3 dnů ode dne, kdy Objednávka byla Prodávajícímu doručena, pak Objednávka marným uplynutím této lhůty zaniká. Pouhé potvrzení Prodávajícího o přijetí Objednávky do systému vyřizování objednávek není potvrzením zakládajícím vznik Kupní smlouvy.

3. Dodání Zboží


3.1. Kupující má právo sjednat v Kupní smlouvě, že Zboží na své náklady osobně odebere v místě sídla Prodávajícího. V takovém případě Kupující nehradí Cenu za dopravu.
3.2. Nebude-li sjednán osobní odběr dle odst. 3.1. tohoto článku, zajistí Prodávající dodání Zboží Kupujícímu do místa dodání uvedeného v Kupní smlouvě. Prodávající tuto dopravu zajistí dle své volby vlastní dopravou nebo prostřednictvím externího dopravce. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu Cenu za dopravu.
3.3. Prodávající dodá Kupujícímu Zboží v co nejkratší lhůtě, obvykle do 7 pracovních dnů od vzniku Kupní smlouvy. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, o čemž je Prodávající povinen Kupujícího neprodleně informovat. Součástí dodávky není montáž ani instalace Zboží.
3.4. Prodávající dodá Kupujícímu Zboží v obalech, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak, obvyklých pro ochranu Zboží během přepravy, nakládky a vykládky a v případě dodávky pro konečné spotřebitele v obalech určených konečnému spotřebiteli.
3.5. Kupující je povinen Zboží v místě dodání převzít od dopravce určeného k dodání Zboží Prodávajícím. Při převzetí Zboží je Kupující povinen zkontrolovat druh, množství, jakost a balení Zboží a převzetí Zboží je povinen potvrdit svým podpisem na dodacím listu.
3.6. Okamžikem dodání Zboží Kupujícímu se rozumí, okamžik, kdy Kupující podepíše příslušný dodací list o dodání Zboží.
3.7. Vlastnické právo ke Zboží přejde z Prodávajícího na Kupujícího až okamžikem úplného zaplacení Ceny za Zboží a Ceny za dopravu. Nebezpečí škody na Zboží přejde z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem dodání Zboží.

4. Cena za Zboží, Cena za dopravu, platební podmínky


4.1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu za Zboží Cenu za Zboží ve výši dle Kupní smlouvy. V případě dodání dle odst. 3.2. těchto Všeobecných podmínek je Kupující dále povinen zaplatit Prodávajícímu Cenu za dopravu ve výši dle Kupní smlouvy.
4.2. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu Cenu za Zboží a Cenu za dopravu před dodáním Zboží a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený v Kupní smlouvě anebo hotově. Způsob platby bude sjednán v Kupní smlouvě.
4.3. V Ceně za Zboží je zahrnuta cena obalů Zboží.

5. Záruka

5.1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží v množství a jakosti dle Kupní smlouvy.
5.2. Prodávající přejímá záruku za jakost Zboží. Záruční doba činí 1 rok při dodání Zboží Kupujícímu, který je nepodnikající fyzickou osobou. V ostatních případech záruční doba činí 6 měsíců. Záruční doba běží od okamžiku dodání Zboží Kupujícímu.
5.3. Zjevné vady Zboží je Kupující povinen písemně reklamovat u Prodávajícího neprodleně po té, co vady zjistil anebo při vynaložení odborné péče měl zjistit při prohlídce dle odst. 3.5. těchto Všeobecných podmínek, nejpozději však do 7 dnů po té, co Zboží převzal. Skryté vady je Kupující povinen písemně reklamovat u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po té, co tyto vady zjistí, nejpozději však v záruční lhůtě. Nedodržení reklamačních lhůt má za následek zánik nároků Kupujícího z titulu vad Zboží a zakládá Neoprávněnou reklamaci.
5.4. Kupující je povinen na své náklady a nebezpečí doručit reklamované Zboží zpět Prodávajícímu do jeho sídla k posouzení oprávněnosti reklamace.
5.5. V případě Oprávněné reklamace Prodávající dle své volby odstraní vady Zboží buď opravou nebo náhradní dodávkou za vadné Zboží anebo poskytne Kupujícímu slevu z Ceny za Zboží.
5.6. V případě Neoprávněné reklamace je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré náklady, které Prodávající účelně vynaloží v souvislosti s takovouto Neoprávněnou reklamací.
5.7. Záruka ani odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené:
a)živelní či jinou vnější událostí, kterou Prodávající nezpůsobil,
b)dopravou, skladováním či jiným nakládáním se Zbožím v rozporu s obvyklým způsobem nakládání, neodborným či neoprávněným zásahem, nesprávnou údržbou, umístěním v nevhodném prostředí anebo mechanickým poškozením,
c)změnou platné právní úpravy a v dalších případech stanovených zákonem.
5.8. Reklamace nemá ve vztahu k povinnosti Kupujícího zaplatit Cenu za Zboží a Cenu za dopravu odkladný účinek a Kupující je povinen i při uplatnění reklamace uhradit Prodávajícímu Cenu za Zboží a Cenu za dopravu ve lhůtě splatnosti.
5.9. Pro Účastníka, který je nepodnikající fyzickou osobou, platí namísto shora uvedených záručních a reklamačních podmínek záruční a reklamační podmínky stanovené občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy, pokud je to pro něj výhodnější.

6. Vyšší moc

6.1. Vyšší mocí se rozumí taková skutečnost, která je nezávislá na vůli smluvních stran, tuto skutečnost nebylo možno v den uzavření Kupní smlouvy rozumně předvídat a tato skutečnost brání splnění povinnosti některé ze smluvních stran a to i přes vynaložení veškerého úsilí, které lze po smluvních stranách spravedlivě požadovat. Smluvní strana postižená vyšší mocí není odpovědná za porušení Smluvních vztahů způsobené vyšší mocí, oznámí-li písemně druhému smluvní straně příčinu svého prodlení nejdéle do 5 dnů ode dne jejího vzniku. Lhůta pro splnění povinnosti postižené smluvní strany se tímto oznámením automaticky prodlužuje o 30 dnů. Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna ihned oznámit druhé smluvní straně rovněž konec stavu vyšší moci, jinak odpovídá za škodu neoznámením vzniklou.
6.2. Vyšší mocí se rozumí zejména živelní události jako jsou např. povodně, požáry apod., dále stávka, občanské nepokoje, násilný akt, vydání zákona nebo administrativního opatření zakazujícího nebo znemožňujícího řádné plnění Smluvních vztahů, jestliže takový zákon či opatření vstoupí v platnost až po uzavření Kupní smlouvy.

7. Zpracování údajů

7.1. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že Prodávající bude po dobu trvání Smluvních vztahů v souladu s platnými právními předpisy (zejména zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění) zpracovávat údaje Kupujícího získané v souvislosti se Smluvními vztahy, zejména informace o jménu, příjmení, adrese, datu narození, identifikačním čísle fyzické osoby, o názvu, sídle a identifikačním čísle právnické osoby a to za účelem řádného plnění Smluvních vztahů, jakož i pro marketingové a obchodní účely Prodávajícího, to je zejména rozesílání emailů, poskytování informací o novinkách a aktualitách, pro průzkum, pro zasílání prospektových materiálů, pro vedení statistik prodejů atd. Prodávající zpracovává tyto údaje těmito prostředky a způsobem: v elektronické databázi Prodávajícího.
7.2. Prodávající informuje Kupujícího - fyzickou osobu o jeho právu požadovat po Prodávajícím za přiměřenou úhradu informaci o zpracování osobních údajů tohoto Kupujícího, dále o jeho právu požádat Prodávajícího o vysvětlení, opravu a odstranění závadného stavu, jakož i další práva dle ust. § 21 z.č. 101/2000 Sb. v platném znění. Kupující - fyzická osoba rovněž bere na vědomí, že povinnost poskytnout Prodávajícímu osobní údaje nevyplývá ze zákona, bez jejich poskytnutí však nemohou být uzavřeny a následně plněny Smluvní vztahy.
7.3. Kupující bere na vědomí, že Prodávající bude po skončení Smluvních vztahů za účelem nabízení obchodu a služeb zpracovávat jeho jméno, příjmení a adresu nebo název a sídlo, a to do té doby, kdy tento Kupující doručí Prodávajícímu svůj písemný nesouhlas s tímto zpracováním. Prodávající bude dále po ukončení Smluvních vztahů za účelem vypořádání nároků ze Smluvních vztahů vzniklých zpracovávat údaje Kupujícího nezbytné pro vypořádání veškerých práv a povinností ze Smluvních vztahů a to po dobu do úplného vypořádání těchto nároků. Pokud obecně závazné právní předpisy stanoví pro Prodávajícího povinnost zpracovávat údaje Kupujícího po delší dobu, než je uvedeno v tomto článku 7 těchto Všeobecných podmínek, bude Prodávající tyto údaje zpracovávat po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

8. Změna Smluvních vztahů

8.1.Všeobecné podmínky jsou platné a účinné po celou dobu trvání Smluvních vztahů.
8.2.Poskytovatel má dále právo jednostranně formou písemného oznámení provést změnu Všeobecných podmínek v těchto případech:
a)pokud je taková změna vyvolána změnou právní úpravy, nebo
b)pokud je taková změna vyvolána změnou na trhu, inflací, zvýšením nákladů Prodávajícího nezbytných pro řádné plnění Smluvních vztahů.
c)pokud je taková změna Všeobecných podmínek dle uvážení Prodávajícího vyvolána potřebou jejich aktualizace z jiných než shora uvedených důvodů, zejména pro zlepšení vymahatelnosti práv Poskytovatele ze Smluvních vztahů.
8.3.Změny dle odst. 8.2. těchto Všeobecných podmínek nabývají účinnosti vždy 30. dnem následujícím po jejich uveřejnění na Internetových stránkách.
8.4.Jiné změny Smluvních vztahů než je uvedeno v odst. 8.2.,8.3. těchto Všeobecných podmínek je možno provést pouze písemnou dohodou smluvních stran.

9. Rozhodné právo, místo soudu


9.1.Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky, zejména z.č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, je-li Kupujícím nepodnikající fyzická osoba, jinak z.č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění.
9.2.Veškeré spory ze Smluvních vztahů, jakož i spory týkající se jejich platnosti či následků neplatnosti, včetně sporů vznikajících v souvislosti se Smluvními vztahy, budou rozhodovány u příslušného českého soudu a soudní řízení se vede podle českého právního řádu s tím, že dle dohody smluvních stran budou uvedené spory v obchodních věcech v prvním stupni rozhodovány u Okresního soudu na Praze 2

10. Ustanovení společná a závěrečná

10.1. Jestliže kterákoli smluvní strana bude při plnění Smluvních vztahů činit vůči druhé smluvní straně písemné podání či jiný úkon, jako např. doručení faktury (dále jen „Úkon“), je takovýto Úkon vůči smluvní straně, které je Úkon adresován (dále jen „Adresát“) řádně učiněn osobním doručením písemného vyhotovení tohoto Úkonu oproti podpisu Adresáta anebo jeho zasláním ve formě doporučeného dopisu na adresu Adresáta uvedenou v Kupní smlouvě. Nebude-li možno takový dopis doručit, považuje se za den doručení Úkonu obsaženého v tomto dopisu pátý den po podání tohoto dopisu na poštu k doporučenému odeslání na adresu Adresáta uvedenou v Kupní smlouvě.
10.2. V případě, že jedno nebo více ustanovení Smluvních vztahů bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení Smluvních vztahů, která budou vykládána tak, jak kdyby tato nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Strany souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu Smluvních vztahů.
10.3. Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 27.11.2012

DODATEK :Společnost Červinka, s.r.o. tímto výslovně prohlašuje a upozorňuje své zákazníky, že kupní ceny zboží uvedené na stránkách tohoto internetového obchodu společnosti Červinka, s.r.o. (dále jen „Internetové ceny“) se použijí jen v případě prodeje zboží uskutečněného prostřednictvím tohoto internetového obchodu, to je prodeje uskutečněného dle obchodních podmínek uvedených na [https://eshop.hasicipristroje-cervinka.cz/].

Prohlédněte si celou nabídku kategorie Hasicí technika v našem eshopu.