Školení - technická dokumentace

Školení požární ochrany

Školení vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců, odborná příprava členů preventivní požární hlídky a preventistů

VEDENÍ DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY

 • začlenění činnosti dle míry požárního nebezpečí
 • stanovení organizace dle zabezpečení požární ochrany
 • požární řády
 • požární poplachové směrnice
 • požární evakuační řád
 • dokumentace zdolávání požárů
 • řád ohlašovny požáru
 • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek preventistů požární ochrany

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

lékárnička

Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zákoníkem práce (Zákon č. 65/1965 ve znění pozdějších předpisů). Ten ukládá celou řadu povinností a oprávnění zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům a organizacím. Povinnosti zaměstnavatele jsou přitom přirozeně nejrozsáhlejší.

Naše firma Vám nabízí spolupráci a poradenství v této oblasti, neboť má veškeré platné oprávnění, osvědčení a povolení pro provádění těchto služeb.

V oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vám můžeme nabídnout:

 • hodnocení pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců
 • zpracování návrhu na zařazení prací do kategorií
 • zpracování provozních řádů
 • zpracování směrnic o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • zpracování směrnic pro organizaci a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • zpracování dokumentace dle požadavku platných právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochranný zdraví při práci
 • školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců
 • evidence pracovních úrazů
 • provádění kontrol dodržování platných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • poradenská a konzultační činnost

Prohlédněte si celou naši nabídku kategorie hasicí technika v našem eshopu.