Revize hasicích přístrojů, kontroly a opravy

Revize a opravy hasicích přístrojů

Provádíme dle vyhl. MV 246/2001Sb.

Kontrolu, údržbu a opravy hasicích přístrojů v rozsahu a způsobem stanovenými právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentace výrobce.

Součástí údržby hasicích přístrojů je jejich periodická zkouška a plnění

Periodická zkouška, při které se provádí povrchová prohlídka, kontrola značení, prohlídka vnitřku nádoby, zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo ventilu a zkouška pojistného ventilu, se vykonává u hasicích přístrojů:

 1. vodních a pěnových jednou za 3 roky
 2. ostatních jednou za 5 let

DÁLE NABÍZÍME

 • zapůjčení hasicích přístrojů na zabezpečení různých akcí
 • oprava hasicích přístrojů pojízdných práškových PG-50, PG-60
 • oprava hasicích přístrojů sněhových S-2x10, S-1x30, S-2x30, S-4x30
 • oprava hasicích přístrojů vzduchopěnových VP-200 a dalších

Tlakové zkoušky hadic

tlakové zkoušky požárních hadic

Kontrola provozuschopnosti zařízení pro zásobování požární vodou dle ČSN 730873, ČSN EN 671-3, vyhl. MV č. 246/2001 Sb., průvodní dokumentace a souvisejících předpisů

 • revize a údržba hadicových navijáků a tvarově stálou hadicí a hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí
 • periodická revize a údržba hadic
 • tlaková kouška hadic 1x za 5 let

Pravidelné kontroly, prodej a montáž protipožárních dveří

Revize protipožárních dveří

Dle platné legislativy České republiky musí majitelé objektů provádět kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení nejméně jednou ročně. K provádění těchto kontrol jsou naši revizní technici proškoleni a vlastní příslušná oprávnění k provádění. Protipožární dveře jsou důležitým aspektem požárně bezpečnostního zařízení objektu, poněvadž omezují šíření požáru a zvyšují tak požární bezpečnost staveb.

Protipožární dveře

Základní funkční vlastností protipožárních dveří je schopnost zabránit po nějaký čas šíření plamenů a šíření tepelného toku. V případě požáru nám poskytnou čas potřebný k evakuaci, chrání naše zdraví a majetek.

Užití požárních dveří v budovách předepisuje projektová dokumentace-požární zpráva zpracovaná oprávněnou odbornou firmou (osobou).

Protipožárních vlastností dveří je dosaženo díky speciální konstrukci (zesílený rám dveří) a užitím speciálních materiálů (jádro dveří z protipožární dřevotřísky, zpěňovací požární páska v hraně dveří, požáru odolný zámek, zesílené závěsy). Protipožární dveře musí být osazeny do určené kovové, rámové nebo obložkové zárubně.

Protipožární dveře nabízíme v plném provedení, prosklené nebo kazetové v celé šíři námi nabízených povrchů - dýha, CPL, fólie.

Cenu dveří Vám zašleme na základě Vaší poptávky.

protipožární dveře

Pravidelné kontroly a prodej únikového osvětlení

Revize únikového osvětlení

Nouzové osvětlení je systém svítidel která patří do kategorie požární prevence, protože slouží pro únik osob při nebezpečí, obvykle při požáru a jiných nouzových stavech, kdy je potřeba místo co nejrychleji opustit. Nouzové osvětlení se samočinně rozsvítí při přerušení dodávky elektrické energie.

Účelem nouzového osvětlení je zajištění bezpečného přerušení vykonávaných činností a opuštění prostor, v kterých k výpadku el. proudu došlo.

Nouzové osvětlení musí být umístěno tak, aby zajistilo dostatečnou osvětlenost v blízkosti každých únikových dveří a v místech, kde je nezbytné zdůraznit možné nebezpečí nebo bezpečnostní zařízení.

Dle platné legislativy České republiky musí majitelé objektů ve kterých je umístěno nouzové osvětlení provádět kontrolu provozuschopnosti tohoto zařízení nejméně jednou ročně. K provádění těchto kontrol jsou naši revizní technici proškoleni a vlastní příslušná oprávnění k provádění těchto kontrol. Nouzové osvětlení je dle vyhlášky MV č.246/2001 Sb o požární prevenci zařízením pro únik osob při požáru.

únikové osvětlení

Pravidelné kontroly a revize Tlakových nádob (TNS)

Revize Tlakových nádob (TNS)

Zajištění provádění revizí je zákonnou povinností všech provozovatelů tlakových zařízení vyplývající z vyhlášky ČUBP č. 18/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a navazující ČSN 690012. s uvedením pravidelných lhůt jednotlivých revizí a povinností provozovatelů.

Naše společnost provádí následné revize tlakových nádob stabilních dle ČNS 690012:

Výchozí revize - Před uvedením do provozu

1. provozní revize TNS - do 14 dnů po uvedení do provozu

Provozní revize TNS - 1 x za rok

Vnitřní revize TNS - 1 x za 5 let

Zkouška těsnosti TNS - po otevření tlakového celku

Tlaková zkouška TNS - 1 x za 9 let

Přezkoušení obsluhy TNS - 1 x za 3 roky

Tyto revize provádíme u těchto vyhrazených zařízení:

 • Expanzomaty membránové nebo expandery
 • Boilery a protiproudové ohřívače
 • Vzdušníky kompresoru
 • Zásobníky na stlačený vzduch (vzdušníky)
 • Hydraulické akumulátory

Dále nabízíme:

 • Školení obsluhy tlakových nádob
 • Zpracování provozních předpisů pro provoz tlakových zařízení
 • Poradenskou činnost v oblasti tlakových zařízení
tlakové nádoby

Pravidelné kontroly, prodej a montáž požárních klapek a ucpávek

Revize klapek a ucpávek

Protipožární ucpávky,klapky nebo nátěry můžeme najít v každé budově. Jsou součástí požárně bezpečnostního zařízení stavby. . Dle platné legislativy České Republiky musejí majitelé objektů ve kterých se tyto úcpávky,klapky nebo nátěry nacházejí provádět nejméně jedenkrát ročně kontrolu. Díky použití tohoto požárně bezpečnostního zařízení stavby dochází v místě jejich instalace k zamazaní šíření ohně a kouře.

Protipožární klapka je požární uzávěr vzduchotechnického potrubí vyrobený tak, aby na základě impulzu (např. mechanického, teplotního, elektrického) list klapky uzavřel potrubí a zamezil šíření plamenů, tepla a dýmu. Je vyrobena z nehořlavého materiálu a zabezpečuje požární odolnost. Požární ucpávky zamezují šíření ohně i kouře a omezují tak možné vzniklé škody při případném požáru na minimum. Ucpávky vyplňují především kabelové, stropní a jiné prostupy a spáry v objektech.

Protipožární nátěry

Protipožární nátěry jsou dnes nezbytnou ochranou pro každého vlastníka jakékoliv nemovitosti. Kvalitní požárně-bezpečnostní opatření mohou zmírňovat následky škod způsobených ohněm. Tyto protipožární nátěry slouží ke zvýšení požární odolnosti dřevěných a kovových konstrukcí.

Naši revizní technici jsou odborně proškoleni a vlastní příslušná oprávnění k provádění těchto kontrol.

osvědčení o proškolení - požární klapky a ucpávky

Pravidelné kontroly, prodej a montáž stabilních hasicích systémů

stabilní hasicí systémy

Revize stabilních hasicích systémů

Naše společnost provádí kontrolu zařízení v pravidelných ročních intervalech. Pro průběžnou kontrolu zabezpečení můžeme proškolit pracovníka, který tuto zběžnou kontrolu funkčnosti zařízení provádí dle interních předpisů. Pravidelná roční kontrola, kterou provádí náš revizní technik, se skládá z následujících činností:

 • Prohlídka zařízení
 • Kontrola jednotlivých částí
 • Převážení hasiva
 • Kontrola vnitřního tlaku nezávislým manometrem
 • Kontrola funkčnosti hlásiče
 • Kontrola funkčnosti ventilu bez vypuštění hasiva
 • Vystavení protokolu o provedení kontroly

Kromě pravidelných revizí jsme Vám schopni i navrhnout komplexní řešení v oblasti požární ochrany a celého systému.

SAH FE-36 je stabilní hasicí systém určený pro ochranu přístrojů bez obsluhy jako jsou :

 • Počítače
 • Bezobslužné serverové místnosti
 • Elektro skříně
 • Telefonní ústředny
 • Strojovny výtahů
 • Elektromotory
 • Vysokonapěťové kabelové rozvody
 • Sklady chemikálií a PHM
 • Archívy a další prostory které je potřeba ochránit okamžitě po vzniku požáru.

Výhodou systému automatického hašení je okamžitá reakce už po vniku dýmu s následným zaplavením prostoru hasicí látkou, uhašením vznikajícího požáru a následným ochlazením kovových částí a celého prostoru. Systém je možno také připojit na zvukové zařízení popřípadě rozšíří i o připojení na světelnou signalizaci požáru.

Záložní systém tohoto zařízení tvoří hadička Firatrace ze speciálního plastu, která se aktivuje v případě selhaní elektrického systému (výpadek elektrického proudu) Při teplotě 100 - 120 °C hadička praská, vzniká tryska, přes kterou proudí hasivo do místa s nejvyšší teplotou a tímto uhasí plamen.

SAH FE - 36 se skládá:

 • Tlaková nádoba s hasivem (čistý plyn FE-36)
 • Rozvod hasiva hadičkou Firetrace
 • Ventil
 • Kouřový hlásič
 • Elektroinstalace
 • Příslušenství

Prodej a montáž detektorů kouře a CO

Revize detektorů kouře a CO

V naší nabídce můžete nalézt různé druhy hlásičů kouře nebo CO2. Dále máme nabídku rozšířenou také o plynové hlásiče.

Od roku 2008 začala platit nová požární vyhláška, která ukládá majitelům nových domů a nově zrekonstruovaných obydlí povinnost pořídit si hasicí přístroj a hlásič kouře. Každý stavebník musí předložit kromě projektové dokumentace také požární zprávu, kterou vypracovávají specialisté. Investovat peníze do protipožárního vybavení se mnohonásobně vyplatí vzhledem k tomu, jaké škody na majetku a zdraví dokáže způsobit včas neuhašený požár. Naše byty, domy a kanceláře jsou přeplněny snadno hořlavými materiály, což napomáhá k rychlému šíření ohně. Použitím hasicího přístroje, dokážeme tomu nejhoršímu mnohdy často zabránit. 

Hlásič kouře

Hlásič kouře

Hlásič kouře je díky své okamžité signalizaci neocenitelným strážcem vašeho bezpečí. Hlásič kouře je enormně citlivý na změnu ovzduší a bez váhání spouští alarm. Spolehlivě se stará o váš klid zejména v situacích, kdy byste sami varovné signály mohli přehlédnout nebo ve chvílích, kdy se v daných prostorech nevyskytujete.

Hlásič CO2

Hlásič CO2

Autonomní detektor oxidu uhelnatého je kompaktní přístroj s vestavěnou sirénou. Detekuje neviditelný plyn bez zápachu, který člověk jinak nerozpozná.

Hlásič plynu

Hlásič plynu

Kompaktní přístroj s vestavěnou sirénou, který detekuje přítomnost LPG (propan-butan), svítiplynu a zemního plynu


Prohlédněte si celou naši nabídku kategorie hasicí technika v našem eshopu.